top of page

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHULDEN

 

U bent benaderd door een executeur of notaris omdat u door een familielid bent benoemd tot erfgenaam in een testament. Het kan uiteraard ook zijn dat u op grond van de wet erfgenaam bent, maar dan is er mogelijk geen testament en in ieder geval geen executeur. U wilt wel erven, maar wilt niet met uw privé-vermogen aansprakelijk zijn voor boedelschulden.

 

Artikel 4:190 van het Burgerlijk Wetboek (afdeling 2, titel 6) e.v. heeft betrekking op de aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten. Er komt u op grond van artikel 4:190 van het Burgerlijk Wetboek een keuzebevoegdheid toe. Het artikel luidt als volgt.

 

  • Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving;

  • De erflater kan de erfgenamen in hun keuze niet beperken. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het openvallen der nalatenschap een beslissing laten nemen;

  • De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel betreffen. Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervulling van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden;

  • Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van één of meer schuldeisers worden vernietigd.

 

U HEEFT DUS DRIE OPTIES

 

1. De nalatenschap zuiver aanvaarden. U treedt in de rechten en plichten van de erflater naar rato van uw erfdeel en bent, voor zover schulden niet uit de boedel kunnen worden voldaan, met uw gehele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden;

 

2. Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving of 'beneficiair aanvaarden'. U bent bij beneficiaire aanvaarding niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor boedelschulden, maar u moet, op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek, wel de procedure van de wettelijke vereffening voltooien.
U dient eerst een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te leggen ter griffie van de rechtbank in de plaats van overlijden van de erflater; Luminis kan dit tevens voor u doen. Verder moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt, die gedeponeerd kan worden bij een boedelnotaris, bekende schuldeisers moeten worden aangeschreven en de bekende schulden moeten worden voldaan. Desgewenst kunnen wij deze procedure geheel voor u uitvoeren. Bel naar 0172-747412 voor meer informatie of mail ons via info@zondervanlegal.nl.

 

3. De nalatenschap verwerpen. Geen risico's, geen lasten, maar ook geen lusten uit de nalatenschap.
Denkt u eraan dat op grond van lid 4 van het hierboven uitgeschreven wetsartikel een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. Op grond van artikel 4:192 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen voor het doen van een keuze. Laat u deze termijn verlopen, dan wordt u geacht op de voet van artikel 4:192 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zuiver te hebben aanvaard.

 

ADDERS ONDER HET GRAS

 

Pas op welke handelingen u verricht, indien u zich nog niet heeft uitgelaten over de wijze van aanvaarding. Artikel 4:192 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek waarschuwt immers dat 'een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt...' daardoor de nalatenschap zuiver aanvaardt, '... tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan'.

 

Het risico dat hierin gelegen is, ziet op de situatie waarin de boedel negatief is - er dus meer schulden dan bezittingen zijn - en u door een zogenoemde 'handeling van zuivere aanvaarding' met uw privé-vermogen aansprakelijk bent voor de schulden die niet uit de boedel kunnen worden betaald. Overigens worden op grond van artikel 4:192 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek erfgenamen die nog geen keuze hebben gedaan, geacht beneficiair te aanvaarden, indien minimaal één van de andere erfgenamen heeft verklaard op die manier te aanvaarden. Eén en ander tenzij deze erfgenamen binnen 3 maanden na nadat zij van de beneficiaire aanvaarding kennis hebben gekregen alsnog zuiver aanvaarden of verwerpen.

bottom of page