top of page

DE BEGRAFENISEXECUTEUR

 

De benoemde artikelen zijn te vinden op deze link:....

Op de voet van artikel 4:142 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kan een erflater bij uiterste wilsbeschikking één of meerdere executeurs benoemen. Op grond van lid 2 van datzelfde artikel kan, indien er twee of meer executeurs zijn benoemd, ieder van hen alle werkzaamheden alleen verrichten, tenzij de erflater anders beschikt.

 

Voorts heeft de executeur, op grond van artikel 4:144 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen. Hieruit, zowel als uit artikel 4:142 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volgt dat de erflater kan beschikken verschillende executeurs verschillende taken te geven.

 

Deze verschillende taken en bevoegdheden maken de verschillende executeurs. De meest voorkomende is de beheersexecuteur, vroeger de executeur-testamentair geheten , maar we kennen ook de begrafenisexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Populair gezegd gaat het dan om een executeur met respectievelijk één (*), twee (**) of drie (***) sterren, zoals geclassificeerd door Prof. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

 

De begrafenisexecuteur is uitsluitend verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart. Daarmee wordt overigens geenszins gesuggereerd dat dit minder waardevol zou zijn dan de werkzaamheden van de andere executeurs. Integendeel, bij het regelen van de uitvaart komt veel kijken. Het ontbreekt de begrafenisexecuteur echter aan de bevoegdheden die nodig zijn voor het beheer van de nalatenschap en het voldoen van schulden. Omgekeerd kan het zijn dat de beheersexecuteur niet de bevoegdheid heeft om de uitvaart te regelen, afhankelijk van hoe de erflater heeft beschikt.

 

KOSTEN VAN DE UITVAART

 

Er wordt hier uitgegaan van een situatie waarin de begrafenisexecuteur niet de uitvaartondernemer is, maar eerder een familielid of een goede vriend(in). De kosten die een begrafenisexecuteur maakt zijn uiteraard te verhalen op de boedel, maar moeten wellicht worden voorgeschoten door de begrafenisexecuteur. Van belang om te weten is dat de begrafenisexecuteur in principe als opdrachtgever van de uitvaartondernemer zal worden gezien. De uitvaartondernemer ziet de begrafenisexecuteur dan ook als partij bij de tot stand gekomen overeenkomst in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Als zodanig is deze gehouden aan zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, te voldoen. Het verdient aanbeveling vooraf met de uitvaartondernemer te overleggen over wie partij bij de overeenkomst kan zijn. Als de boedel namelijk negatief is en de erfgenamen hebben beneficiair aanvaard, dan zal de begrafenisexecuteur zelf moeten opdraaien voor de kosten, indien hij de overeenkomst heeft gesloten met de uitvaartondernemer. Als de erfgenamen bekend zijn, kunnen zij wellicht tekenen voor de opdracht, uit te voeren onder auspiciën van de begrafenisexecuteur. Nota bene, hier is sprake van 'grijs gebied', omdat volgens sommige juristen de 'testamentaire last' die gelegen is in het regelen van de uitvaart, op grond van artikel 4:130 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tevens de erfgenamen bindt aan de overeenkomst met de uitvaartondernemer. Het beste is het zeker voor het onzekere te nemen.

bottom of page