top of page

Afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling en verdeling van een erfenis is geen sinecure. 

Hoe de afwikkeling van een nalatenschap verloopt is vooral

afhankelijk van de vraag of de erflater zijn wensen heeft vastgelegd

en gecommuniceerd.

Een nalatenschap is het vermogen (schulden + bezittingen) dat de

overledene achterlaat en dat volgens het erfrecht onder de erfgenamen

moet worden verdeeld. 

Bent u erfgenaam?

Naast het verdriet om een dierbare, komt er als erfgenaam veel op u af.

Zo kan de afwikkeling van een nalatenschap ingewikkeld en tijdrovend zijn. 

U zult een goed beeld dienen te verkrijgen van de bezittingen en schulden van de nalatenschap. Dat kan best een uitdaging zijn, bijvoorbeeld als u niet weet welke vermogensbestanddelen er bestaan. Is er sprake van een

bedrijf of buitenlands vermogen? Er zal bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting moeten worden gedaan. U kunt met verschillende rechtssystemen te maken krijgen.

Als er geen executeur is, moet de nalatenschap worden afgewikkeld door de erfgenamen. Alle handelingen die u verricht, moet u samen met de andere erfgenamen verrichten. Dat vraagt voortdurende afstemming terwijl u ook een andere verplichtingen zoals werk of zorg heeft. Het is niet vreemd dat er dan verschillen van mening ontstaan die een vlotte afwikkeling belemmeren. Dan is het goed om te weten dat u een onafhankelijke professional als gevolmachtigde kunt verzoeken om de nalatenschap namens u en de andere erfgenamen af te wikkelen. 

Welke werkzaamheden horen bij de boedelafwikkeling?

Om u een indruk te geven van de werkzaamheden die behoren bij een afwikkeling hebben wij onderstaande opsomming voor u gemaakt. Hier komen nog aanvullende wettelijke spelregels bij indien u beneficiair heeft aanvaardt. Als één of meer erfgenamen zijn of haar erfdeel beneficiair heeft aanvaard, dient de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend.

  • In kaart brengen van bezittingen en schulden;

  • opstellen van een boedelbeschrijving (mogelijk depot bij de rechtbank);

  • laten opstellen van een verklaring van erfrecht door de notaris;

  • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;

  • het laten taxeren en verkopen van inboedel en woning; 

  • verkopen van de aandelenportefeuille;

  • laatste aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting;

  • het voldoen van de schulden van de nalatenschap;

  • opstellen van een rekening en verantwoording;

  • overdracht aan de erfgenamen en verdeling van de nalatenschap.

Het tot een goede einde brengen van de afwikkeling van een nalatenschap verschilt voor u als gezamenlijke erfgenamen wat betreft werkzaamheden niet van die een executeur. De executeur heeft aanvullend de plicht om een boedelbeschrijving te maken en is persoonlijk aansprakelijk voor te betalen erfbelasting.

Een adequate afwikkeling van de nalatenschap is van groot belang voor de erfgenamen. Indien er vertraging optreedt kan het goed zijn dat de erfgenamen benadeeld worden door een lagere opbrengst. Het tijdig opzeggen van lopende verplichtingen zoals huur of andere contracten is evident maar wordt soms te laat gedaan. Ook de waardedaling van een effectenportefeuille kan een invloed op het eindresultaat uitoefenen. Hoewel de renteopbrengst op bancaire saldi nihil is, rekent de Belastingdienst een verlate aangifte erfbelasting af met 4% rente.

Vooruitblik afwikkeling nalatenschap

Gevolmachtigde

Wilt u de afwikkeling van de nalatenschap liever uitbesteden?

 

U wilt de afwikkeling liever niet zelf doen. Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom het is aan te bevelen om de afwikkeling van een nalatenschap uit te besteden aan een onafhankelijke professional. U heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om veel tijd te steken in de afhandeling. Wellicht ook ontbreekt het u aan deskundigheid om zelf de zaken te regelen. Ook de noodzakelijke efficiëntie waarmee de afwikkeling plaatsvindt en de risico's die optreden bij een afwikkeling door de erfgenamen, zijn redenen om een professional in te schakelen.

De specialisten van Vooruitblik hebben veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen. Om onze kennis te actualiseren volgden wij recent de volgende opleidingen; Leergang Executele en Vereffening en de Leergang Verdieping Vereffening.

Door middel van een boedelvolmacht kunnen wij de afwikkeling van de nalatenschap namens u uitvoeren.

Vereffening

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Als de afwikkeling door de erfgenamen onderling spaak loopt, kan de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen. Bij voorkeur is dat een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Hij zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat teveel betaald is, terug komt. Kortom, een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap voorspoedig verloopt.

 

BENEFICIAIR AANVAARD?

 

Als één der erven diens erfdeel beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend. Als ervaren vereffenaar, zowel op basis van volmachten als benoemd door de rechtbank, bent u ook hiervoor bij ons aan het juiste adres. Wilt u ons inhuren? Ga dan naar deze pagina.

Executeur

De overledene noemen we in de context van het erfrecht ook wel de erflater. Een professioneel executeur verricht zijn werkzaamheden namens de erflater, in het belang van de erfgenamen en op grond van het testament.

Volgens artikel 4:144 lid 1 BW is het de taak van de executeur de 'goederen der nalatenschap' te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Gedurende dit beheer kunnen de erfgenamen op grond van artikel 4:145 lid 1 BW niet zonder zijn medewerking over de goederen beschikken. Hij staat dus als kapitein aan het roer van het schip dat uw nalatenschap heet. Bent u op zoek naar zo iemand? Laten we een afspraak maken.

UW NALATENSCHAP

 

Als na uw overlijden uw nalatenschap vrijvalt komt er veel op uw nabestaanden af. Zonder testament komt de afwikkeling voor rekening van uw erfgenamen. U kunt de afwikkeling van uw nalatenschap professioneel laten uitvoeren en uw erfgenamen ontzorgen door een executeur van Vooruitblik te benoemen in uw testament. In feite blijft u de regie voeren over uw nalatenschap omdat wij de afwikkeling namens u zullen uitvoeren. Bovendien bent u verzekerd van een executeur met specialistische kennis maar ook met een empathische attitude.

Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de mogelijkheden met u bespreken.

Testamentair bewind

Een testamentair bewindvoerder wordt benoemd in een testament of op verzoek van een erfgenaam, legataris, executeur of andere belanghebbende (4:157 BW). Een bewind is een beschermingsmaatregel waarbij u het geërfde vermogen of de persoon die uw vermogen krijgt kunt beschermen. 

Door te bepalen wie u tot bewindvoerder benoemt en welke nadere voorwaarden u in uw testament vastlegt, kunt u grip houden op de afwikkeling van uw nalatenschap.

U kunt verschillende redenen hebben om een testamentair bewind in te stellen, bijvoorbeeld omdat u een (klein)kind te jong vind om met vermogen om te gaan, erfgenaam heeft een verstandelijke beperking, kan slecht met geld omgaan of er is sprake van een complex vermogen (zoals een aandelenportefeuille of onroerend goed portefeuille).

Een andere reden kan zijn dat er een gemeenschappelijk belang is, bijvoorbeeld als de erfgenamen een plezierjacht erven. U kunt in dat geval een bewindvoerder benoemen die beslist over bijvoorbeeld onderhoud en het gebruik afstemt. De erfgenamen hoeven dan niet telkens met elkaar in overleg te treden als het jacht een onderhoudsbeurt nodig heeft.

De bewindvoerder heeft als taak om het vermogen waar het bewind op ziet te beheren. Bij aanvang van zijn werkzaamheden stelt de bewindvoerder een boedelbeschrijving op. Indien de bewindvoerder door de rechter is benoemd dient de boedelbeschrijving bij de griffie van de rechtbank ter inzage gelegd te worden.

De looptijd van het bewind wordt door u bepaald. Zo kunt u bepalen dat de erfgenaam 25 jaar dient te zijn, voordat hij het beheer over zijn erfdeel krijgt.

Ook kunt u bepalen dat het bewind eindigt na bijvoorbeeld 10 jaar na uw overlijden. Er zijn diverse maatwerkoplossingen die wij met u kunnen bespreken. 
 

Een bewindvoerder benoemt u bij testament. U kunt wederom kiezen voor een bewindvoerder of meerdere bewindvoerders. Ook is het verstandig om een opvolgend bewindvoerder te benoemen.

Bij het instellen van het bewind kunt u nadere regels omschrijven die gelden voor het bewind, zoals de beloning van de bewindvoerder of een specifieke opdracht voor de bewindvoerder.

 

Vooruitblik denkt graag met u mee over de beste oplossing voor uw vraagstuk.

Volgemachtigde
Vereffening
Executeur
bewind
bottom of page